ข่าวประกาศ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ทางโรงเรียนได้เปิด
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โดยผลการเรียนเฉลี่ยของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50

นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครและยื่นใบสมัครใหม่ได้
จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30น.

Posted by admin on 25/12/2018

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา
ระหว่างวันที่ 17 - 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30น.
ยื่นใบสมัคร ณ ห้องแนะแนว อาคาร 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


ประกาศรับสมัคร

Posted by admin on 19/12/2018